POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
www.galena.pl

 1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.galena.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” z siedzibą pod adresem: ul. Dożynkowa 10, 52-311 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000025219, NIP: 8960002953, REGON: 000402968, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt pod adresem e-mail: iod@galena.pl
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, należy kierować na następujący adres e-mail: iod@galena.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Dożynkowa 10, 52-311 Wrocław.
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dla osób aplikujących na udostępnione przez nas oferty pracy w zakładce KARIERA, dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
  b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  c) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dla osób aplikujących na udostępnione przez nas oferty pracy w zakładce KARIERA, dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również przy kontakcie telefonicznym,
  d) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  e) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dla osób aplikujących na udostępnione przez nas oferty pracy w zakładce KARIERA, dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Każda osoba, korzystająca z naszego Serwisu internetowego, ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
  a) Możliwości dalszego procesowania zgłoszonej aplikacji w przyszłych rekrutacjach, jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w przypadku upływu terminu obowiązywania zgody (1 rok od jej udzielenia) lub wycofania zgody,
  b) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami i produktami lub zgłoszenia udziału w rekrutacji za pośrednictwem zakładki KARIERA, zamieszczonej w naszym Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy lub zakończenia procesu rekrutacji,
  c) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na nas jako Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
  d) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisem internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
  e) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.
 7. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy, a także innym podmiotom, które pomagają nam świadczyć usługi elektroniczne za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego.
 9. Państwa Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 10. Macie Państwo prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  d) wycofania zgody w dowolnym momencie,
  e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  f) ograniczenia przetwarzania,
  g) przenoszenia danych,
  h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  i) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 5 lit. a powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  j) niepodlegania profilowaniu,
  k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
 11. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 12. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: Polityka Plików Cookies
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Copyright © 2023 galena.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

Klauzule informacyjne

Designed by Amooco.