Polityka
Środowiskowa

Zarząd FSP „GALENA” deklaruje, że działalność firmy stanowi wytwarzanie produktów leczniczych, substancji farmaceutycznych (API) oraz środków spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Farmaceutycznego, Farmaceutycznym Systemem Jakości zgodnym z wymaganiami  GMP, Systemem HACCP w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz posiadanymi decyzjami środowiskowymi i zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa w zakresie ochrony środowiska.

Nadrzędnym celem działalności jest dbałość o zdrowie osób stosujących produkty wytwarzane przez FSP „GALENA” w oparciu o najwyższą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania.

Politykę Środowiskową FSP „GALENA” realizuje poprzez:

projektowanie produktów i procesów technologicznych oraz prowadzenie wytwarzania w sposób bezpieczny dla środowiska

analizowanie stosowanych technologii produkcji i wprowadzanie zmian w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko

modernizację parku maszynowego, w celu uzyskania optymalnego zużycia surowców oraz czynników energetycznych

doskonalenie działań w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz ograniczanie emisji do powietrza

zapobieganie awariom, które mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko

prowadzenie szkoleń i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska

preferowanie współpracy z dostawcami, którzy posiadają wdrożone Systemy Zarządzania Środowiskowego

W celu realizacji wyżej wymienionych działań FSP „GALENA” zobowiązuje się:

  • do traktowania ochrony środowiska przez Zarząd FSP „GALENA” na jednym poziomie z zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów,
  • do ochrony środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
  • do spełnienia wymagań prawnych i innych przepisów dotyczących aspektów środowiskowych w celu zachowania zgodności,
  • do planowania i wdrażania działań, które uwzględniają ryzyka i szanse wynikające z aspektów środowiskowych,
  • do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
  • do współpracy z zainteresowanymi stronami,
  • do osiągania celów środowiskowych.

Zarząd FSP „GALENA” deklaruje swoje zaangażowanie oraz dostępność zasobów
niezbędnych do osiągania przez SZŚ zamierzonych wyników oraz jego ciągłego doskonalenia.

Copyright © 2023 galena.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

Klauzule informacyjne

Designed by Amooco.